تحویل ۸ هزار و ۳۰۰ واحد مسكن مهر کردستان به متقاضيان