سکوت سازمان ملل متحد در قبال حکم اعدام شیخ نمر تاسف‌بار است