راه‌اندازی سه کلینیک تخصصی پزشکی در دانشگاه امیرکبیر