مدير سابق كلينيك باشگاه پرسپوليس از 10 ساعت گروگانگیری پسرش می‌گوید