یک عکس دیده نشده از مجروحیت جانشین شهید تیپ فاطمیون