خردادماه؛ «مثل ماه برای آسمان» روی صحنه تالار وحدت