به دلیل مسائل انضباطی/ نام مسعود همامی از لیست دربی خارج شد