باید در حوزه امر به معروف و نهی از منکر تلاش بیشتری شود