برادری مسلمانان پایان بخش خون‎ریزی‎ها در جهان اسلام است