اعطای زمین به هنرمندان پیشکسوت برای احداث اردوگاه تفریحی