پیام ایمون زاید در آستانه دربی: Dosat Doram Persepolis