استخدام منشی و مشاور در یک موسسه رسمی واقع در استان خراسان رضوی