80 سوئیت مسکونی مجهز بر روی «بام همدان» احداث می‌شود