وجود بیش از 15 هزار نفر جمعیت حاشیه نشین در شهرستان سراوان