آماده‌سازی مرز خسروی برای عبور زائران اربعین امسال