22 درصد جمعیت کردستان زیرپوشش بیمه سلامت قرار دارند