60 تا 80 درصد بیماری‌های پوستی ناشی از تغذیه غیر اصولی است