سرعت و استقامت دریایی در قسمت جدید مسابقه «فرمانده»