روابط عمومی‌ها با توجه به فرهنگ غالب جامعه فعالیت کنند