افزایش 16 درصدی قیمت خرید تضمینی پیله تر ابریشم در سال 94