ارسال 64 مقاله به ششمین سمینار تعامل ادیان، مذاهب و رسانه در ارومیه