فلسطینی ها آماده برگزاری راهپیمایی روز نکبت می شوند