اساتید برتر مدارس علوم دینی اهل سنت جنوب فارس تجلیل شدند