پادشاه اردن: برای دخالت زمینی در یمن، اقدامی نکرده ایم