درسی از امام خمینی(س)/دستور العملی مبتنی بر حدیثی از امام کاظم(ع) برای رسیدن به لذت اطاعت فرمان الهی و