خواننده استقلالی: وقت رفتن بعضی هاست / امیدی به برد در دربی ندارم