نخستین دوره تربیت مبلغ اقتصاد مذاکراتی ـ اقتصاد مقاومتی در قم برگزار می شود