اصرار بر زایمان طبیعی جان مادر را گرفت و پدر را اسیر کرد/پول بدهید تا به شکایتتان رسیدگی کنیم