یک حضور نمایشی دیگر در ایران؛ مارادونا در راه تهران