طلبگی لبیک گفتن به خواسته خدا است/ طلاب از فرصت‌ها برای تحصیل بهتر علم استفاده کنند