وزن دام زنده عشایر در سال جاری 24 کیلو گرم افزایش می‌یابد