سازمان لیگ هیچ کار غیرقانونی در مورد بازیکن راه‌آهن انجام نداده است/ پرونده این بازیکن را به کمیته‌