هاشمی: سیاست ایران کمک به عراق در تمامی زمینه هاست