هدف ائتلاف بین المللی علیه یمن نابودی این کشور است