آل سعود با اعدام شیخ نمر ننگ ابدی را برای خود به یادگار می گذارد