خاطراتي از اديباني ايراني در فقدان محمد علي سپانلو/ بامداد كه آمد شاعر رفته بود