حمایت عربستان و ترکیه از تروریست ها کشورهای غربی را ...