اطرافیان قلعه‌نویی رابطه او با ستاره‌ها را بهم زدند