برای تحقق همدلی و همزبانی، مسئولان و مردم باید ید واحد شوند