قانون ممنوعیت خرید کالاى خارجى بارزترین مصوبه كلانشهرهاى كشور است