دایی:کروش‌ از لحاظ‌ فنی از همه بالاتـر است/کی روش و لمپن؟محال است!