بسیج طلاب و نخبگان ، حکم اعدام برای روحانی مبارزه عربستان را محکوم کردند