پرسپولیس 4 گل به استقلال بزند؟ آرزو بر جوانان عیب نیست!