همایش مشترک علمای شیعه و اهل تسنن خراسان رضوی برگزار می شود