استاندار قم:صرف هر نوع هزینه برای دانشگاه، نوعی سرمایه گذاری است