ساختمان نمایندگی سازمان نظام مهندسی در بیجار بهره برداری قرار گرفت