حضور شاه بحرین در نمایشگاه اسب لندن به جای نشست کمپ دیوید