پیروزی یمن در گرو مقاومت و ایستادگی در برابر دشمنان است