بودجه شهرداری مشهد بیشتر از کل بودجه عمرانی استان خراسان رضوی است