وطن امروز / ضمن شرمندگی از خون شهدا؛ اوصیکم به عقل